Hálaadás a megújult oklándi templomért

Csodálatos ünnepség keretében szentelték fel a gyönyörűen felújított oklándi unitárius templomot. Zászlóaljunk díszőrséget adott a nemzeti lobogó felvonásánál. A templom falán egy eredeti 48-as toborzózászló tekintett le ránk, kései hagyományőrzőkre. Nt. Kelemen Levente oklándi unitárius lelkész csodát tett, megvalósította a helyi közösség álmát.

Jelentésbeadás házelnök úrnak, engedélykérés a nemzeti lobogó felvonására

A Székelyhon beszámolója:

Ha sok év múlva elregélhetné az oklándi unitárius templomban elhelyezett 1848-as toborzózászló a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának helyi, ám lelki, fizikai és történelmi határokat átívelő ünneplését, olyan mélységű, az istenháza megújulásáért való kiállásról szólna, amit megőriz az emlékezet.

Kövér László házelnök és Kelemen Levente unitárius lelkész

Két és fél évvel ezelőtti, sorsfordító műtétje előtt Kelemen Levente oklándi unitárius lelkészt megkérdezte az orvosa: milyen céljai vannak? Válaszai: szeretné a gyermekeit felnevelni és a templomjavítást befejezni. Gyógyulni akarása mellett szükséges volt egy jó orvoscsapat, és Isten. A templom megújulásához kellett, hogy a helyi közösség akarja a megvalósítást, szükséges volt egy jó kivitelező csapat és végig jelen volt Isten – akkor is, amikor pénz, nagyon sok pénz kellett. Nem csoda, ha a hálaadó istentiszteleten egybeért a meghatódás, az örömkönnyekkel, a taps és a köszönő, ünnepszentelő zsoltárének.

A gyülekezet hazavárta mindazokat, akiket ebben a különleges kvalitású műemléktemplomban kereszteltek és azokat is, akik életre szóló útravalót kaptak ott, köztük a Tiszteletbeli Székely mozgalom jeleseit. Az unitárius lelkészi közösség jelenléte, a templomért felelősséget vállalók, munkálkodók népes tábora, az egyházi és civil elöljárók, a huszárcsapatok díszes kiállása fokozta az ünnepélyességet.

Háladadás a megújult templomért – a budai 2-esek zászlójával

Nyitányként Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a huszárok az országzászlót. Október 6-a lévén, Tóth János operaékes és Béla Albert szavalata magasabbra emelte a tekinteteket: „a szent magyar hazára”, amelynek rendületlenül „légy híve, oh magyar”. Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke imában kérte Istent, hogy amint a templomot megújította, úgy újítsa meg az Ő gyermekeit is, hogy anyanyelvünk tisztán csengő szavával fejezhessük ki hovatartozásunkat, és Isten jóságának megtestesítői legyünk a világban. Noha sokszor akartak szétforgácsolni bennünket, van erőnk földet, örökséget, hitet védeni, és dolgozni Isten világáért – fogalmazott a püspök. Szószéki beszédének alapgondolata a Nehémiástól való buzdítás volt: „Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek”. A templomfalakon a csendben megszólaló múlt beszélni kezd, az ünnep erőt adó forrássá válik, hogy a darabjaira hullt kereszténységet össze tudjuk rakni. Lépjünk ki felelősséggel a »küzdőtérre« és sugározzunk hitet, reményt, és azt, hogy jó magyar keresztényekként akarunk élni – egymást lélekben gazdagítva.

Kelemen Levente unitárius lelkész beszámol a templom megújításáról

Az istenháza megújulása mellett az felújított orgonáért és áldást mondott a püspök, kívánva: a közös éneklést ne hagyjuk veszni! Az éneket kísérő templomi hangszer megáldását követően Lászlóffy Árpád orgonaművész négy mű megszólaltatásával mutatta be a harmóniát zengő hangszerkirálynőt. Templom és lelkipásztora Kelemen Levente 1992 decemberétől szolgál a helyi közösségben. Személyes hangvételű visszaemlékezésében az EDDA dalát is idézte: „Álmodtam egy világot magamnak/ itt állok a kapui előtt…” A tenni akarás mellett, a kevesebb mint négyszáz fős gyülekezetnek külső segítségre is szüksége volt. A Gondviselés különböző csatornákon érkezett: az uniós pályázathoz szükséges tervekhez Kövér László házelnök és felesége látogatását követően nyílt lehetőség, a pályázat elkészíttetéséhez a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) segítette hozzá a gyülekezetet.

A csodálatos kazettás mennyezet és a megújult orgona

A sikerre vitt pályázat szintén a templom ügye iránt elkötelezett munkacsoport érdeme. Aztán a licit kiírásakor azért imádkoztak, hogy „itthoni, magunkfajta cég nyerje el a pályázatot” – sorolta a lelkész.  A fal alól kibukkanó freskók, írások és a középkori torony feltárt maradványai újabb kihívást jelentettek, hasonlóképpen a padozathoz megfelelő téglák előállítása is. Mindehhez kellő időben megjött a szakmai és anyagi segítség. A Tiszteletbeli Székelyek vállalták az orgona felújítását, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a magyar kormány a külső kerítés javítását tette lehetővé. A helyi közösség tagjai a két év fél év alatt több mint hatszáz napnyi közmunkával járultak hozzá a templomjavításhoz. A lelkész meghatódva mondott köszönetet családjának és szüleinek, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Hosszú tapssal, felállva fejezték ki érzéseiket a templomot zsúfolásig megtöltő ünneplők.

Berecz András bukovinai „éneket mondott”, Tóth János „a hét folyónak hét vizéről” énekelt. Konrád Árpádné Kelemen Tünde az 1932–58 között Oklándon szolgált néhai lelkész lánya, a mai lelkész nagynénje verssel hálálta meg a falu népének az ott töltött éveket. Köszöntőbeszédet mondott Szász Jenő, az NSKI elnöke, kiemelve, hogy mindaz, amit eme templomba fektettek, megtizenötszöröződött. Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának elnöke hiszi, hogy a Kárpát-medencei figyelemre, az Anyaország segítségére és hogy sok jó baráttal tudunk előhozakodni, arra az oklándi templom a példa.

A Budai 2. Honvédzászlóalj a nemzeti lobogó felvonására vár

A Magyar Országgyűlés elnöke a templomban őrzött toborzózászló alatt, az aradi tizenhármak mártíriumára emlékezve kiemelte: a történelem itt él a szívünkben, és tárgyi emlékeinkben. Legyőzetve is győztes forradalmunk erőt adott, és irányt szabott a 20. század magyarjainak: 1956-ban, amikor szembeszegültek az idegen zsarnoksággal; erőt adott 1990-ben, amikor kimentettük hazánkat a kommunizmus összeomló romjai alól. Erőt adott a 21. század magyarjainak is, amikor 2010-ben országunkban lezártuk a posztkommunizmus korszakát, és megnyitottuk a korábban oly sokáig megtiport haza és megalázott nemzet felemelkedésének új korszakát. Emlékeztetett a mára: amikor főt hajtunk múltbéli hőseink életáldozata előtt, ünnepeljük a jelenkoriak munkaáldozatát, amellyel megújították Oklándon a szent hajlékot. Kiemelte, hogy a templom falainak megújulásával egyidőben, „megújult a templom népének önbizalma és életereje is”. A köszöntőbeszéd végén egy történettel is nyomatékosította az elvégzett munka székely lelkiismeretességét.

A Budai 2. Honvédzászlóalj az eredeti 48-as toborzózászló alatt

„A demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét” Köszönetet mondott az erdélyi unitáriusoknak azért, amit az európai demokráciáért tettek, jelesül, hogy a vallásszabadság eszmei alapja az európai demokráciának. Robert Schumant idézte, aki szerint az európai demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét. A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Egy keresztényellenes demokrácia olyan karikatúra lesz, ami vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed – szólt az idézet. Európa a jövőben elveszítheti önmagát az erdélyi unitarizmus által megfogalmazott alapeszme, az „értelmes hit és hívő értelem” nélkül – foglalta össze Kövér László. Csak a hívő értelem és az értelmes hit segítheti a jövőben Európát, hogy megőrizze önmagát olyannak, amilyennek szeretjük, hogy az európai emberek megőrizzék önmaguk világát otthonuknak. Végül felhívta a figyelmet bethlenszetmiklósi nemzettársainkra, akik templomának tornya négy napja leégett. Kívánva, az erdélyi ember még ezer esztendeig lehessen otthon szülőföldjén. Az oklándi ünnepi falutalálkozó köszönetmondással, szeretetvendégséggel és kulturális programmal zárult.

A Székelyhon eredeti cikke itt olvasható

Szét akarják forgácsolni a magyarságot, de megmaradunk és védjük a hitet – Pesti Srácok

Az összetartozás élményét erősítették Oklándon – Hargita Népe

FOTÓK  – Kaczur Mónika és Erdély Bálint Előd (Székelyhon) felvételei

Tiszteletbeli Székely avatás Oklándon

2019. október 5-én az oklándi templomban parancsnokunkat, Berlinger Gábor hő.századost Tiszteletbeli Székellyé avatták.

A Székelyhon beszámolója:

Tizenhét személy kapta meg a Tiszteletbeli Székely címet szombaton az oklándi unitárius templomban tartott istentiszteleten, ahol a felújított orgonát is felszentelték. Az ünnepség felszólalói a magyar nemzet összetartozásának és összefogásának fontosságát hangsúlyozták.

2019-ben 17-en vehették át a Tiszteletbeli Székely címet Oklándon

A huszárok fogadásával és zászlófelvonással kezdődött el az oklándi ünnep, ahol tizenhét személy várta, hogy átvehesse a Tiszteletbeli Székely díjat, és vállalja az ezzel járó felelősséget. A magyar állampolgárság kiterjesztéséről szóló 2004 december 5-i anyaországi népszavazás elbukása miatti lelki sebek meggyógyítása érdekében alapították meg a nemzeti összetartozást megerősítő Tiszteletbeli Székely díjat, amelyet mások ajánlásával kaphatnak meg az arra érdemesek – emlékeztetett az ünnepi istentiszteleten Kelemen Levente, helyi lelkész. Mint mondta, egy tizenhárom éve tartó mozgalomról van szó.

Kelemen Levente unitárius lelkész átadja Berlinger Gábornak a Tiszteletbeli Székely címet

Az elmúlt száz esztendőben talán még soha nem volt akkor erőnk a teljes magyarság összefogásához, mint most, s mivel nem csillapodik ennek szüksége sem, ezért ne mulasszunk el élni ezzel az erővel – fogalmazott Kocsis Máté, magyar országgyűlési képviselő, aki maga is Tiszteletbeli Székely. Kijelentette, megtisztelő számára, olyan személyek között lenni, akik nagy hazaszeretetről tettek bizonyságot és kiérdemelték, hogy befogadják őket a székelyek. Hangsúlyozta: megpróbáltatásokkal teli sorsot szánt a magyarságnak a Teremtő, talán azért, hogy megtanuljuk, hogy csak együtt, egymásban bízva tudunk nemzetet építeni és azt megtartani.

Mónus Józseffel, a Fehér Farkassal, sokszoros távlövő íjász világbajnokkal, világcsúcstartóval

A Tiszteletbeli Székely díjat Balogh Gyöngyi, Barna Tamás, Berlinger Gábor, Blaskó János, Bodó Imre, Bogdán András, Ferkó Dániel, Gohér Zoltán, Koncz Imre, Kurucz Miklós, Mónus József, Pásztor Márk, Pinczésné Kiss Klára, Rombauer Tamás, Sándor-Tóth Zsuzsanna, Szabó József, Vejkey Imre és Wenczel Kristóf vehették át az őket méltató laudációk elhangzása után. Mónus József íjász rámutatott, ő a gazdasági világot egy olyan világra cserélte fel, ami semmi másról nem szól, mint a magyar és a székely zászlók becsületéről, éppen ezért a versenyek során ezen lobogókért küzd. Kijelentette: úgy kell éljünk, hogy történelmet írjunk a múlt tiszteletére és a zászló becsületére. Hangsúlyozta: pénz, politika és intézmény nélkül kell összefogjon a nemzet és küzdeni kell azért, hogy szülőföldjükön ne csorbulhassanak a külhoni magyarok jogai. Az ünnepi istentiszteleten templom felújított orgonát is felszenteltek, amelyet Molnár Tünde orgonaművész szólaltatott meg. Mindemellett A Berde Mózes Unitárius Gimnázium kórusa és a Lelkes zenekar előadása színesítette a programot.

Szabó Péter hő. főtüzér, Mónus József távlövő íjász világbajnok, Berlinger Gábor hő. százados

Tizenhét magyart avattak tiszteletbeli székellyé Oklándon – Székelyhon